Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 776 771 573
po-pá 9-16:00

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále také jako „Zásady“) společnosti Kratochvíl parket profi, s.r.o., IČO: 253 23 172, se sídlem Bohunická cesta 328/1, 664 48 Moravany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25791 (dále také jako „KPP“) jako správce osobních údajů tímto uživatele webových stránek www.podlahyonline.cz (dále také jako „Webové stránky“) informuje o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Pakliže uživatel bude potřebovat níže uvedené vysvětlit, bude potřebovat poradit anebo projednat zpracování svých osobních údajů, může se na společnost KPP, jakožto správce osobních údajů obrátit prostřednictvím e-mailové adresy stránek info@podlahyonline.cz ,případně prostřednictvím poštovní adresy stránek Bohunická cesta 328/1, 664 48 Moravany.

1. Rozsah zpracování osobních údajů

V případě návštěvy Webových stránek zpracováváme osobní údaje zákazníků, zájemců o naši společnost, výrobky anebo služby a odběratelů našich newsletterů.

Při objednání zboží prostřednictvím Webových stránek, budou uživatelé požádáni o vyplnění určitých osobních údajů o své osobě nebo společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

     - jméno a příjmení uživatele;

     - datum narození uživatele;

     - obchodní firma uživatele;

     - adresa nebo sídlo společnosti uživatele;

     - identifikační číslo a daňové identifikační číslo;

     - telefonní číslo;

     - e-mailová adresa;

     - oblíbené produkty, které uživatel označí jako oblíbené nebo

     - údaje související s provedením platby.

Při návštěvě Webových stránek o Vás zpracováváme osobní údaje získané prostřednictvím Cookies viz čl. 7 těchto Zásad.

V případě přihlášení se o náš newsletter o Vás zpracováváme Vaše jméno a příjmení a Vaši e-mailovou adresu viz čl. 3 Zásad.

2. Účel zpracování a licence ke zpracování

Osobní údaje, které uživatelé Webových stránek sdělí zpracovává KPP, aby uživatelům bylo možné zaslat objednané zboží a realizovat tak závazek vyplývající z koupě zboží na Webové stránce. Licencí pro toto zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely realizace kupní smlouvy jsou smluvním požadavkem KPP a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření kupní smlouvy.

Dále pak osobní údaje KPP sbírá, aby uživatele bylo možné kontaktovat zpět a poskytnout mu tak informace, o které požádal. Licencí ke zpracování v tomto případě je pak rovněž plnění smlouvy či oprávněný zájem. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vznesené dotazy nebo požadované informace uživatele jsou smluvním a oprávněným požadavkem KPP a jejich neposkytnutí může být důsledkem neposkytnutí odpovědi na vznesené dotazy uživatele.

Dále pak zpracováváme Vaše osobní údaje, zejména vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o zakoupeném zboží či službách za účelem dodržování následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Osobní údaje, které od vás získáváme při každé návštěvě stránek nebo při každé Objednávce, jsou nezbytné pro využívání služeb, které vám nabízíme na Webové stránce a/nebo pro vyřizování vaší Objednávky a jejími poskytovateli služeb. Tato činnost zahrnuje detekování podvodů na internetu týkajících se platebních prostředků, prevenci a vyřizování platebních nedostatků (a to včetně neuskutečněných plateb) a zachovávání práv KPP v rámci její obchodní činnosti.

Můžeme rovněž shromažďovat statistické informace, abychom se dozvěděli, jakým způsobem návštěvníci naše Webové stránky využívají (frekvence návštěv na jednotlivých stránkách Stránek, prodejní statistiky, odkud návštěvníci Stránek pochází atd.), a to v souvislosti s cookies v čl. 7 Zásad uvedenými níže.

Informace týkající se Uživatelských účtu návštěvníků Webových stránek si KPP uchovává a jsou určeny výhradně pro vnitřní potřebu, především za účelem provádění průzkumů trhu.

3. Zasílání obchodních sdělení

Jméno, příjmení a e-mailovou adresu uživatele KPP zpracovává, aby uživatelům, kteří o to požádají, zasílala obchodní sdělení. Zasíláním obchodních sdělení se rozumí informování uživatele o akcích, událostech, publikacích nebo službách, které KPP poskytuje, a které by uživatele mohly zajímat prostřednictvím uživatelem zadané e-mailové adresy. Tyto obchodní sdělení KPP zasílá pouze svým klientům na základě oprávněného zájmu nebo po uděleném souhlasu se zasíláním takovýchto obchodních sdělení.

Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení může uživatel kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na jiné vzájemné vztahy mezi KPP a uživatelem. Odhlášení odběru obchodního sdělení je možné učinit prostřednictvím odkazu s názvem „Odhlásit odběr obchodních sdělení“ uvedeném v zápatí e-mailu obsahujícího obchodní sdělení. Dále pak je možné odběr odhlásit prostřednictvím e-mailu s příslušnou žádostí na info@podlahyonline.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení. Toto odhlášení od odběru obchodních sdělení se považuje za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4. Přístup k osobním údajům

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovány na základě výše uvedených licencí ke zpracování, a to za výše definovanými účely zpracování osobních údajů. Veškeré získané osobní údaje uživatelů zpracovává KPP, osobní údaje mohou být předány subdodavatelům, aby pro KPP provedli jejich zpracování.

Osobní údaje poskytnuté subdodavatelům, subdodavatelé pro KPP zpracovávají na základě pokynů KPP a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů KPP a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení. Mezi takovéto subdodavatele patří zejména poskytovatelé IT služeb, cloudu, webových služeb, právních služeb a účetních služeb.

Osobní údaje KPP sdílí se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo KPP, pokud je v dobré víře, že toto sdílení je nezbytné k dodržení platných právních předpisů či nařízení a projednávání soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy, zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům.

Mimo zde uvedené nejsou získané osobní údaje s nikým sdíleny. Pakliže by bylo potřeba sdílet osobní údaje uživatelů jiným subjektům, než výše uvedeným bude o tom uživatel vždy informován. Uživatel má vždy možnost uplatnit svá zákonná práva definovaná v čl. 6 Zásad.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány po dobu, po kterou budou poskytovány služby KPP či budou plněny závazky vyplývající se vzájemně uzavřené smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákon o č. 499/2004 Sb. archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník nebo zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Osobní údaje zpracované za účelem zasílání obchodních sdělení v návaznosti na shora definované jsou zpracovány po dobu deseti let ode dne jejich sběru nebo dokud nebude souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán.

6. Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování KPP osobních údajů uživatelů mají uživatelé následující práva:

1. Právo na přístup a informace znamená, že si uživatel kdykoliv může požádat o sdělení, zda osobní údaje, které se uživatele týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má uživatel právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byli osobní údaje získány a zda dochází na základě zpracování osobních údajů uživatelů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

2. Právo na opravu znamená, že uživatel kdykoliv může KPP požádat o opravu či doplnění osobních údajů uživatelů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) znamená, že KPP musí vymazat osobní údaje uživatelů pokud:

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • zpracování je protiprávní;
 • uživatel odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
 • to KPP ukládá zákonná povinnost.

4. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů uživatelů, musí KPP omezit zpracování osobních údajů uživatele.

5. Právo vznést námitku znamená, že uživatel může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování nebudou, již osobní údaje uživatele pro tyto účely zpracovávány.

6. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů, kterou je možné u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

7. Právo na přenositelnost což znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Všechna práva mohou být uplatněna kontaktováním KPP na e-mailové adrese info@podlahyonline.cz nebo na poštovní adrese Bohunická cesta 328/1, 664 48 Moravany. KPP je povinna reagovat na uplatněné právo ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uplatnění.

7. Použití souborů cookies

Cookie je malý soubor, který je odeslán do vašeho prohlížeče z našeho webového serveru při procházení našich webových stránek a uložen na pevný disk vašeho zařízení. Soubor cookie může číst data z vašeho disku nebo číst soubory cookies vytvořené jinými stránkami. Soubory cookies nepoškozují váš systém nebo zařízení. Cookies nám umožňují rozpoznat vás jako uživatele při návratu na naše webové stránky KPP pomocí stejného počítače a webového prohlížeče. Soubory cookies obsahují číslo, které může jednoznačně identifikovat váš počítač nebo zařízení, a to i v případě změny vašeho umístění nebo IP adresy.

Soubory cookies také poskytují informace, které mimo jiné zahrnují umístění, z něhož přistupujete k našim webovým stránkám, délku návštěvy stránky, název sítě, ze které jste se připojili, jak jste naše stránky prohlížely, typ zařízení a připojení (mobilní nebo pevné), včetně použitého operačního systému a prohlížeče, nejnavštěvovanější stránky, odkaz odkud jste na naše stránky přistoupily a počet kliknutí a informace o vašem chování na internetu. K tomu využíváme nástroje třetích stran (Google Analytics, HotJar).

Naše webové stránky jsou přístupné i bez povolení cookies ve vašem prohlížeči, ale deaktivace může zabránit správnému přístupu, zobrazování nebo služeb poskytovaných na našich webových stránkách.

Autorizace použití souborů cookies

V souladu s upozorněním o použití cookies v zápatí našich webových stránkách a Zásad ochrany soukromí výslovně souhlasíte s používáním souborů cookies podle níže uvedeného popisu s výjimkou případů, kdy jste změnili nastavení vašeho prohlížeče tak, aby bylo použití cookies odmítnuto.

Typy souborů cookies používaných na našich webových stránkách:

Cookies používáme k usnadnění používání našich webových stránek a také zajištění efektivního načítání obsahu. Dále používáme personalizované soubory cookies ke shromažďování statistkách údajů o vaší činnosti na webových stránkách za účelem zlepšování služeb a analýzy zvyků při prohlížení obsahu.

Příklady použití souborů cookies na KPP:

 • Analyticko-statistické účely v rámci Google Analytics a jiných měřících nástrojů.
 • Měření účinnosti akcí na KPP, např. v reklamním programu Google nebo v partnerských programech.
 • Příprava obsahové reklamy v síti Google nebo na Facebooku (remarketing).

Naše webové stránky používají některé analytické a reklamní systémy společnosti Google. Informace o tom, jak společnost Google využívá soubory cookies naleznete zde: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

Jak zakázat cookies?

Povolení nebo odmítnutí souborů cookies je založeno na nastavení vašeho internetového prohlížeče. Vaše povolení ukládání souborů cookies může být zrušeno výběrem vhodných možností konfigurace vašeho internetového prohlížeče. Doporučujeme vám vyhledat stránku nápovědy pro vámi používaný internetový prohlížeč, která vám pomůže při konfiguraci požadovaného nastavení ochrany osobních údajů:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=cs

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

8. Hlášení a oznamování bezpečnostních incidentů

Pakliže by došlo k bezpečnostnímu incidentu představující únik osobních údajů či jejich poškození nebo znehodnocení KPP bezpečnostní incident ohlásí dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to nejpozději ve lhůtě 72 hodin. Zároveň bude každému subjektu údajů, jehož osobních údajů se bezpečnostní incident dotkl, oznámeno, že bezpečnostní incident nastal. Zároveň KPP zveřejní oznámení o bezpečnostním incidentu na svých internetových stránkách.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies